Algemene Voorwaarden Home Evenementen

Algemene Voorwaarden Ticketverkoop Home Evenementen

1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Home Evenementen;
‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij –bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend- een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot- een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Home-evenementen en de klant tot koop en aflevering van tickets;
‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Home Evenementen zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshop van Home-evenementen aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.

2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Home-evenementen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Home Evenementen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van Home Evenementen en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 Partners van Home Evenementen kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Home Evenementen of haar partners een of meerdere Tickets heeft gekocht.

2.8 Home Evenementen is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

2.9 Home Evenementen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Home-evenementen de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Home-evenementen dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Home Evenementen zijn vrijblijvend en Home Evenementen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Home Evenementen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan variëren per Evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten.

3.6 Home Evenementen houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Home Evenementen, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Home Evenementen niet aansprakelijk.

3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Home Evenementen gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.9 Het storneren van een door Home Evenementen bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.10 Indien Home Evenementen (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Home Evenementen Tickets

4.1 Home Evenementen Tickets kunnen, behoudens de annuleringsvoorwaarden van artikel 5 van deze algemene voorwarden, niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Home Evenementen bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Home Evenementen.

4.6 Elke ticket beschikt over een unieke code en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Wettelijke bedenktijd, retournering en annulering

5.1 De wettelijke bedenktijd voor consumenten bedraagt 14 dagen na ontvangst van het product. Dit betekent dat u tot 14 dagen na ontvangst van uw tickets uw bestelling kunt annuleren. U dient hiertoe een e-mail te sturen naar info@home-evenementen.nl met de details van uw aankoop en de reden van annulering. Home Evenementen zal na ontvangst van een annulering per e-mail een ontvangstbevestiging terugsturen.

5.2 Artikel 5.1 is slechts van toepassing op consumenten. Zakelijke afnemers bezitten geen wettelijke bedenktijd en kunnen bestelling derhalve niet retourneren en/of annuleren.

5.3 Na annulering dienen de producten inclusief al het toebehoren en indien mogelijk in originele verpakking binnen 14 dagen op eigen kosten te worden geretourneerd. Dit dient te geschieden via aangetekende post aan het adres van:
Home Evenementen
Oosteindseweg 1
2661 EA Bergschenhoek

5.4 Indien er sprake is van geldige annulering, betaalt Home Evenementen alle kosten terug die u heeft gemaakt om de tickets geleverd te krijgen. Indien de volledige bestelling wordt geretourneerd, vallen ook de bezorgkosten van de standaard bezorgmethode hieronder. Home Evenementen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. Terugbetaling vindt binnen 14 dagen na annulering plaats, doch niet eerder dan dat Home Evenementen de tickets retour heeft ontvangen of de consument overtuigend bewijs heeft geleverd dat de tickets retour zijn gezonden.

5.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.6 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Indien er sprake is van verplaatsing of annulering van een evenement door de organisator zal Home Evenementen u hier op zo kort mogelijke termijn van op de hoogte brengen. In geval van een verplaatsing heeft de klant de mogelijkheid om de wijziging te aanvaarden. Indien de klant ervoor kiest de wijziging niet te aanvaarden, wordt het volledige aankoopbedrag gerestitueerd. Ook in geval van annulering van het evenement zal Home Evenementen het volledige aankoopbedrag restitueren aan de klant. Home Evenementen is niet aansprakelijk voor overige gemaakte kosten die de klant heeft gemaakt.

5.7 Home Evenementen zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Home Evenementen verleende diensten, zoals reserveringskosten. Home Evenementen aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6. Betalingen
Home Evenementen accepteert alleen iDEAL en Credit Card betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is en zullen de tickets worden verstuurd.

7. Levering
7.1 De tickets worden na ontvangst van de bestelling geleverd. Afnemer dient dit Ticket mee te nemen naar het Evenement.

7.2 De door Home Evenementen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.3 Home Evenementen verplicht zich de tickets binnen 30 dagen na bestelling, doch uiterlijk 30 dagen voor het evenement aan u te leveren. Mocht deze termijn worden overschreden, heeft u het recht uw bestelling te annuleren. Zie artikel 5 van deze algemene voorwaarden voor de wijze van annulering. Annulering kan alleen op de in dat artikel genoemde wijze geschieden. Elke andere vorm van annulering wordt niet geaccepteerd.

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Home Evenementen verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Home Evenementenn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Home Evenementen de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

9.3 Home Evenementen is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

9.4 Home Evenementen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Home Evenementen (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Home Evenementen niet aansprakelijk.

10.2 De administratie van Home Evenementen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Home Evenementen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Home-evenementen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Home Evenementen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

12.1. De koper van een door Home-evenementen geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Home Evenementen geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Home Evenementenn niet aansprakelijk zijn.

12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Home Evenementen zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

12.4 Koper van een door Home-evenementen geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Home-evenementen rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Home Evenementen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Home Evenementen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Identiteit van de ondernemer
Naam: Paul Hoes (Home Evenementen, Home Events);
Adres: Oosteindseweg 1, 2661 EA Bergschenhoek;
Telefoonnummer: 06 5380 4659
E-mailadres: paul@home-evenementen.nl
KvK-nummer: 2736 3393
Btw-nummer: NL113133182B01